Beach at Yurahime Shrine, Oki, Shimane

Beach at Yurahime Shrine, Oki, Shimane