Blue pond in Furano, Hokkaido

Blue pond in Furano, Hokkaido