hiraizumi_003

hiraizumi_003

Takkonoiwaya enshrines Bishamonten, the warrier guardian of Buddha