Hita Gion Yamahoko kaikan, Oita (2)

Hita Gion Yamahoko kaikan, Oita (2)