Matsumoto Castle night, Nagano

Matsumoto Castle night, Nagano