Seto Inland Sea from Naoshima, Kagawa

Seto Inland Sea from Naoshima, Kagawa

The view of Seto Inland Sea from Naoshima Island.