Nihonbashi Koami shrine new era

Nihonbashi Koami shrine new era

Front of the Koami shrine in Nihonbashi around the time of the turn of the era. The straw ring purify anyone stepping throuhg.