Sakurajima Daikon, Kagoshima

Sakurajima Daikon, Kagoshima