Shinobazunoike Bentendo temple

Shinobazunoike Bentendo temple

Shinobazunoike Bentendo temple by night