Takatori House, Karatsu, Saga

Takatori House, Karatsu, Saga