Tea field, Yame, Fukuoka

Tea field, Yame, Fukuoka

Tea plantation in Yame, Kyushu, Japan